Варвинська РДА
Анонси

Комісія з питань розгляду звернень громадян

Назад

З метою забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та з метою сприяння громадянам у вирішенні відповідно до чинного законодавства питань, з якими вони звертаються до райдержадміністрації та прийняття узгоджених рішень, спрямованих на всебічний, неупереджений та об’єктивний розгляд звернень, діє комісія по розгляду звернень громадян.
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
районної державної адміністрації
01 липня 2013 року №160


ПОЛОЖЕННЯ

про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян

районної державної адміністрації
1. Постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян (далі – Комісія) утворюється головою районної державної адміністрації відповідно до вимог Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” та розпорядження голови обласної державної адміністрації № 67 від 21.02.2008 року „Про першочергові заходи облдержадміністрації по реалізації Указів Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 та № 110/2008 щодо поліпшення стану роботи із зверненнями громадян”.

2. Комісія є консультативно-дорадчим органом.

3. Комісію очолює голова районної державної адміністрації.

4. Персональний склад комісії та зміни до нього затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.

5. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, Законом України „Про звернення громадян”, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами, а також цим положенням.

6. Основними завданнями комісії є:

- сприяння громадянам за місцем їх проживання у вирішенні відповідно до чинного законодавства питань, з якими вони звертаються до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

- комплексний аналіз стану виконання доручень за зверненнями громадян місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині делегованих їх повноважень, їх керівниками, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності;

- розгляд звернень громадян, що надійшли на адресу органів влади вищого рівня, звернення громадян, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України та звернення, що мають резонансний характер;

- прийняття узгоджених рішень, спрямованих на всебічний, неупереджений та об’єктивний розгляд звернень громадян, що мають передбачені чинним законодавством пільги, найменш соціально захищених категорій громадян, а також тих громадян, які повторно звертаються до органів влади у вирішенні їх актуальних питань життєдіяльності;

- аналіз та узагальнення питань, що порушуються у зверненнях громадян, особливо повторні і колективні, внесення пропозицій щодо розв’язання найбільш актуальних проблем;

- з’ясовування причин безпідставної відмови у задоволенні законних вимог заявників, халатності та формалізму при розгляді звернень;

- внесення голові райдержадміністрації пропозицій щодо притягнення до відповідальності згідно із законодавством посадових осіб, з вини яких не забезпечується належна реалізація розгляду звернень громадян;

- вирішення інших питань, пов’язаних із розглядом звернень громадян.

7. Комісія відповідно до покладених на неї завдань має право:

- утворювати у разі потреби, робочі групи із залученням у встановленому порядку працівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з метою проведення перевірок та підготовки відповідних пропозицій;

- одержувати в установленому законом порядку від органів місцевого самоврядування в частині делегованих їх повноважень, а також підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності інформацію, документи, матеріали і статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

- заслуховувати на своїх засіданнях інформації керівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в частині делегованих ним повноважень з питань, що належать до компетенції Комісії;

- у разі недодержання вимог законодавства про звернення громадян ініціювати питання про притягнення винних осіб у встановленому порядку до відповідальності за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків щодо розгляду звернень громадян.

8. Організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться щомісячно.

9. Засідання є правомочними, якщо на ньому присутні не менше половини складу Комісії.

10. Головує на засіданнях голова Комісії, у разі його відсутності – заступник голови Комісії.

11. Голова Комісії:

- здійснює керівництво діяльністю комісії;

- розподіляє обов’язки між членами комісії;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та Положенням про комісію.

12. Рішення приймається відкритим голосуванням більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії або головуючого на її засіданні.

13. Рішення Комісії, що носять рекомендаційний характер, оформляються протоколом, який підписує головуючий на засіданні.

14. У разі незгоди з рішенням Комісії її члени мають право письмово викласти свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

15. Протоколи та матеріали Комісії зберігаються у юридичному секторі апарату районної державної адміністрації.

16. Рекомендації комісії є обов’язковими для розгляду місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині делегованих їх повноважень, керівниками підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності.


СКЛАД

постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян

районної державної адміністраціїБакуменко Петро Іванович - голова районної державної адміністрації, голова комісії

Філоненко Олександр Іванович - керівник апарату районної державної адміністрації, заступник голови комісії

Шведюк Леся Валеріївна - завідувач юридичного сектору апарату районної державної адміністрації, секретар комісії

Члени комісії:

Доля Любов Вікторівна - перший заступник голови районної державної адміністрації

Левадний Володимир Стефанович - заступник голови, начальник управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

Пилипченко В’ячеслав Юрійович - Журавський сільський голова

Джеренова Тетяна Іванівна - начальник Варвинського районного управління юстиції

Требух Андрій Валерійович - начальник Варвинського РВ УМВС в Чернігівській області

Назад24 Квітня 2017 13:48